loader image
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych
Dla Klientów


Klauzula informacyjna dla KLIENTÓW ANZEN S.A.

I. Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, 81-391, ul. Świętojańska 47/4, REGON: 381828710, NIP: 5862338828 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000757676, kapitał zakładowy 274 939,00 PLN wpłacony w całości (dalej: „Administrator”). Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

 1. listownie na adres: ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-391), ul. Świętojańska 47/4,
 2. na adres e-mail: biuro@anzensa.pl
 3. telefonicznie: +48515 826 866

II. Cel i podstawy przetwarzanych danych osobowych

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 RODO w następujących celach:
 2. realizacji zawartej nami umowy (a także podejmowanie czynności zmierzających do jej zawarcia), obsługa procedury reklamacyjnej – art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w tym: wystawiania faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, prowadzenia dokumentacji księgowej, obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, utrzymywania z Panią/Panem kontaktu w ramach podjętej współpracy
 3. odpowiedzi na Pani/Pana zgłoszenia lub zapytania (w tym przesłane również za pośrednictwem zamieszczonego na stronie formularza kontaktowego)
 4. nasz obowiązek prawny polegający w szczególności na wystawianiu faktur VAT lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa, prowadzeniu oraz archiwizacji dokumentacji księgowej – art. 6 ust. 1 lit c) RODOd
 5. nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu marketingu usług własnych, udzielaniu odpowiedzi na Twoje zgłoszenia bądź zapytania, utrzymywaniu kontaktu w ramach podjętej współpracy, weryfikacji klientów oraz dostawców towarów i usług w rejestrach publicznych, dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami kierowanymi wobec nas w związku ze świadczonymi usługami – art. 6 ust. 1 lit f) RODO.

 III. Kategorie odnośnych danych osobowych

 1. Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, nr telefonu oraz e-mail oraz danych wrażliwych, tj. danych dotyczących zdrowia.
 2. Podanie danych osobowych określonych powyżej jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów określonych w pkt IV niniejszej klauzuli, w tym w szczególności do zawarcia oraz realizacji zawartej z nami umowy, a także współpracy pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wykonania przez Administratora działań określonych w niniejszej informacji, w tym w szczególności zawarcia i realizacji umowy oraz wystawienia faktury VAT.
 3. W przypadku danych zawartych w formularzu kontaktowym udostępnionym na naszej stronie internetowej, podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do skorzystania przez Panią/Pana ze ww. formy kontaktu. Podanie danych dotyczących Pani/Pana nr telefonu nie jest niezbędne do realizacji ww. celu. Niepodanie danych oznaczonych jako obligatoryjne skutkowało będzie niemożliwością udzielenia przez Administratora odpowiedzi na zgłoszenie wysłane przez Panią/Pana za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego.

IV. Udostępnianie danych

 1. Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez Administratora usług będą udostępniane:
  • współpracownikom Administratora, którzy mogą mieć dostęp do Pani/Pana danych w związku z wykonywanymi obowiązkami
  • dostawcom Administratora, którym Administrator zleca usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym w szczególności: podmiotom świadczącym usługi IT
  • dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług kurierskich, podmiotowi świadczącemu usługi księgowo-rachunkowe lub firmie windykacyjnej.
 2. Określone powyżej podmioty przetwarzają Pani/Pana dane w imieniu i na rzecz Administratora, a także w zakresie określonym przez Administratora i niezbędnym do wykonywania obowiązków wynikających z umów wiążących ww. podmioty z Administratorem.
 3. Ponadto, Pani/Pana dane mogą być udostępniane organom lub instytucjom upoważnionym na mocy obowiązującego prawa (np. Policja, Prokuratura, sądy, organ nadzorczy – PUODO) oraz instytucjom prowadzącym działalność płatniczą (w szczególności bankom).

V. Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa. Niezależnie od powyższych okresów, Pani/Pana dane mogą być przez Administratora przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń tj. nie dłużej niż 10 lat od dnia zdarzenia skutkującego powstaniem roszczenia.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. prawo przenoszenia danych
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII. Podstawa żądania danych

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt II powyżej.

Dla kandydata do pracy/współpracy


Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych kandydata do pracy

ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-391), ul. Świętojańska 47/4 jest Administratorem Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzonego przez nas procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę, a także dla potrzeb przyszłych rekrutacji (w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody w tym zakresie). Podstawą przetwarzania Twoich danych jest podejmowanie czynności przed zawarciem z nami umowy oraz Twoja zgoda. Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w prowadzonym przez nas procesie rekrutacji.

I.Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, 81-391, ul. Świętojańska 47/4, REGON: 381828710, NIP: 5862338828 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000757676, kapitał zakładowy 274 939,00 PLN wpłacony w całości (dalej: „Administrator”).

Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

 1. listownie na adres: ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-391), ul. Świętojańska 47/4,
 2. na adres e-mail: biuro@anzensa.pl
 3. telefonicznie: +48515 826 866

II.Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy,  w zakresie: imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO)
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
 3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 5. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II.
 3. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I.
 4. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

IV. Okres przechowywania danych

 1. W zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2 i II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji.
 2. W zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
 3. W zakresie wskazanym w pkt II.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.

V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.

VI. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Dla Akcjonariusza


Klauzula informacyjna dla akcjonariuszy ANZEN S.A.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

I. Administrator Danych Osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, 81-391, ul. Świętojańska 47/4, REGON: 381828710, NIP: 5862338828 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000757676, kapitał zakładowy 274 939,00 PLN wpłacony w całości (dalej: „Administrator”).

Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

 1. listownie na adres: ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (81-391),
  ul. Świętojańska 47/4,
 2. na adres e-mail: biuro@anzensa.pl
 3. telefonicznie: +48 515 826 866

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w następujących celach:

 1. Umożliwienia Pani/Panu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ANZEN S.A.
 2. Prawidłowej realizacji zadań związanych z obsługą podmiotów, posiadających akcje spółki ANZEN A. – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ANZEN S.A., w szczególności takich jak:
  1. wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, takich jak podpisanie przez Zarząd ANZEN S.A. listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wyłożenia jej w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, w celu udostępnienia jej pozostałym akcjonariuszom, wykonywania odpisów i przesyłania ich do pozostałych akcjonariuszy (art. 407 § 1, 11 i 2 KSH)
  2. realizacji prawa do zysku akcjonariusza (347 KSH)
  3. obowiązku informacyjnego określonego w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
  4. obowiązku informacyjnego określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
  5. realizacji obowiązku prowadzenia rejestru akcjonariuszy, zgodnie z art. 3281 s.h. (w brzmieniu obowiązującym od dnia 01.03.2021r.).

III. Kategorie odnośnych danych osobowych:

Kategorie odnośnych danych osobowych dotyczą danych zwykłych, tj. imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, adres e-mail oraz nr rachunku bankowego.

IV. Udostępnianie danych:

Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, notariusz, urzędy skarbowe, sądy oraz inne instytucje i osoby upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym inni akcjonariusze (w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy), a także podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, zgodnie z art. 3281 k.s.h. Pani/Pana dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy zgodnie z art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, gdy posiada Pani/Pan co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

V. Okres przechowywania:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania do realizacji celów określonych w pkt. IV powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych
 3. prawo usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 4. prawo przenoszenia danych
 5. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 VII. Podstawa żądania danych:

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt. IV powyżej.