loader image
Najczęściej zadawane pytania

odszkodowania

Do kiedy muszę zgłosić szkodę?

Przedawnienie jest instytucją prawa cywilnego, która daje możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. W sprawach odszkodowawczych terminy przedstawiają się następująco:

 • w ciągu 3 lat od momentu kolizji – ten termin obowiązuje w przypadkach, w których nie było wyroku (umorzenie, wykroczenie, wypadek w pracy/rolnictwie itp.) lub 3 lata od momentu wydania ostatniej decyzji z towarzystwa ubezpieczeniowego (w przypadku wykroczeń), a także w ciągu 3 lat od ujawnienia się szkody osobowej (dotyczy to sytuacji, w których np. porażenie nerwów czy padaczka związane z wypadkiem ujawniają się kilka lat po wypadku)
 • w ciągu 20 lat od wypadku – wszystkie wypadki ze skutkiem śmiertelnym lub zdarzenia z poważnymi obrażeniami ciała, spowodowane czynem niedozwolonym (musi być wyrok lub warunkowe umorzenie postępowania).

W przypadku, gdy jeszcze trwa postepowanie karne, nie zwlekaj, zgłoś się do nas już na tym etapie.

W przypadku, gdy poszkodowanym jest osoba małoletnia, termin przedawnienia nie może upłynąć wcześniej, niż  2 lata od dnia uzyskania przez nią pełnoletności.

Termin przedawnienia, dotyczący ubiegania się o  odszkodowanie z OC sprawcy wypadku komunikacyjnego, jest szczególnie istotny z uwagi na możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.  Zespół prawników ANZEN przeanalizuje Wasze roszczenia pod kątem upływu terminu przedawnienia oraz pomoże dowieść słuszności tych roszczeń.

Jak długo będę czekać na wypłatę odszkodowania?

30 dni od dnia zgłoszenia szkody – w takim czasie ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania. Jednak ten termin może ulec wydłużeniu do 90 dni w przypadku, gdy nie została doręczona pełna dokumentacja lub konieczne jest zebranie innych dowodów w sprawie. Jeśli poszkodowany jest w trakcie leczenia, odszkodowanie może być wypłacane odpowiednio w częściach.

Czy przysługuje mi odszkodowanie, jeśli sprawcą wypadku jest mąż lub osoba mi bliska?

 Tak, przysługuje Ci odszkodowanie za obrażenia ciała odniesione w wypadku, którego sprawcą był mąż lub inna bliska Ci osoba. Także wtedy, gdy byliście współwłaścicielami pojazdu.

Czy należy mi się odszkodowanie, jeżeli sprawca nie miał polisy OC?

W przypadku, gdy sprawca nie posiada polisy obowiązkowego ubezpieczenia OC, odszkodowanie jest wypłacane z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Wobec winnego wypadku wszczęte zostanie postępowanie regresowe.

Jakie świadczenia od ubezpieczyciela mi przysługują?

W zależności od charakteru i rozmiaru szkody możesz ubiegać się o następujące świadczenia:

 • zwrot poniesionych kosztów (leczenie, pogrzebu)
 • zadośćuczynienie (rekompensata za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne)
 • zwrot kosztów za naprawienie szkody (zniszczone przedmioty)
 • zwrot utraconego dochodu
 • renta wyrównawcza i na zwiększone potrzeby
 • odszkodowanie z uwagi na pogorszenie sytuacji życiowej
 • renta alimentacyjna.

windykacja

Jak przebiega proces windykacji?

W procesie windykacji wyróżniamy trzy podstawowe etapy:

 1. polubowny, na który składają się negocjacje z dłużnikiem, w tym ocena jego wypłacalności oraz monitoring wierzytelności
 2. sądowy, na którym przygotowywany jest pozew do sądu, a następnie prowadzony jest nadzór nad postępowaniem do czasu uzyskania klauzuli wykonalności
 3. egzekucyjny, na którym składany jest wniosek egzekucyjny.

Wszelkie działania, na każdym etapie, są omawiane z Klientem.

Ile może trwać windykacja?

Windykacja to złożony proces, którego skuteczność uzależniona jest od wielu czynników. Podstawowym jest etap, na którym rozpoczynamy czynności windykacyjne. To, ile będziemy czekać na zwrot należności, zależy od posiadanej dokumentacji i od samego dłużnika. Przybliżoną ocenę ram czasowych w konkretnej sprawie umożliwia nam analiza dokumentów. Często już samo wezwanie do zapłaty jest skutecznym narzędziem do odzyskania wierzytelności.

Czy windykacja nie wpłynie negatywnie na relacje z moimi kontrahentami?

Odpowiedni sposób prowadzenia negocjacji i rozmów na temat spłaty zobowiązań, a także zrozumienie sytuacji, w której znajduje się dłużnik, daje podstawy, by przyjąć, iż relacje te – mimo trudnej sytuacji dla obu stron – mogą być kontynuowane z zyskiem tak dla kontrahenta, jak i dla przedsiębiorcy.

Jako profesjonaliści, posiadający wiedzę i doświadczenie w windykacji należności, prowadzimy skuteczne negocjacje, aby zapewnić skuteczną windykację należności w terminie, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrych relacji między stronami.

Co zrobić, gdy mój kontrahent nie reguluje należności w terminie, a zlecając windykację obawiam się, że go stracę?

Proces windykacyjny jest złożony – i nie zawsze oznacza prowadzenie postępowania egzekucyjnego.  Zespół ANZEN reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej i ma duże doświadczenie w windykacji polubownej, która stanowi priorytet w całym procesie windykacyjnym. Na każdym etapie postępowania, każdy nasz krok jest konsultowany z Klientem i to do niego należy decyzja o sposobie prowadzenia egzekucji.

Kredyty frankowe

Czego w procesie może domagać się kredytobiorca?

Zmierzamy do „odfrankowienia” kredytu, czyli:

 • przewalutowania na złote (PLN) z oprocentowaniem wg stawki LIBOR
  lub
 • unieważnienia umowy kredytu w całości.

Powołujemy się więc w szczególności na:

 • niedopuszczalność (abuzywność) postanowień umownych
 • wprowadzanie konsumentów w błąd co do treści umowy kredytu
 • ustalanie kapitału kredytu i rat kredytowych niezgodnie z treścią umów
 • nieważność umowy (z wielu przyczyn)
 • nieuczciwe praktyki rynkowe banku
 • niewykazanie roszczeń przez bank.
Jakie działania podejmuje ANZEN w procesach sądowych?
 • Współpracujący z ANZEN, niezależny analityk finansowy dokonuje analizy wyliczeń dotyczących Twojego kredytu.
 • W oparciu o dane od analityka przygotowujemy wezwanie do zapłaty/reklamację albo inne stosowne wnioski do banku.
 • Kierujemy sprawę na drogę postępowania sądowego, podczas której doświadczony zespół radców prawnych lub adwokatów podejmuje niezbędne działania, w tym składa pisma procesowe oraz uczestniczy w rozprawach sądowych
Jakie są koszty postępowania sądowego?

Bezpłatna analiza

Analiza dokumentów związanych z konkretną sprawą oraz prezentacja płynących z niej wniosków w formie telefonicznej lub mailowej są bezpłatne.

Podczas omówienia analizy w przystępny sposób przedstawiamy założenia pozwu, szanse na powodzenie sprawy oraz szacunki dotyczące wysokości kwot ewentualnych roszczeń.

Wynagrodzenie kancelarii – ustalane indywidualnie

Po analizie oraz bezpośrednim kontakcie z Klientem, na jego życzenie wskazujemy wysokość wynagrodzenia ANZEN. Jest ona ustalana indywidualnie, ponieważ zależy od stopnia skomplikowania konkretnego przypadku.

Wygodne rozliczenie na raty

Mając na uwadze wygodę naszych Klientów umożliwiamy i często stosujemy rozłożenie wynagrodzenia na raty.

Opłaty związane z procesem sądowym

 Ustawa o kosztach sądowych zobowiązuje powoda do uiszczenia następujących opłat:

 • opłata sądowa za wniesienie pozwu – 1000 zł
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł.

Wskazane opłaty są zwracane po wygranej sprawie sądowej.

Koszt opinii biegłego

W trakcie procesu, w celu wykazania zasadności wysokości roszczeń kredytobiorcy, może pojawić się konieczność przedstawienia opinii biegłego. Wysokość zaliczki za taką opinię to z reguły nie więcej niż 2000 zł. Koszt opinii biegłego nie powinien przekroczyć 3000 zł.

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Najczęściej zadawane pytania

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz