loader image
Dla Akcjonariuszy

Informacje dla Akcjonariuszy

ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ulica Świętojańska 47/4, 81-391 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS  0000757676, nr NIP: 5862338828, nr REGON: 381828710. Kapitał zakładowy wpłacony w całości 274 939,00 złotych.

Strona internetowa: www.anzensa.pl
E-mail: biuro@anzensa.pl

Zapoznaj się z Klauzulą Informacyjną przetwarzania danych osobowych→

DEMATERIALIZACJA AKCJI

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy  Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. należało złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę miała wygasać z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021 r.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (zwana potocznie Tarczą 3.0) nowelizuje przepisy wprowadzające obligatoryjną dematerializację akcji spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych. Tym samym, maksymalny termin pierwszego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce został przesunięty z dnia 30 czerwca 2020 r. na dzień 30 września 2020 r. Przesunięciu do 30 września 2020 r. uległ także termin zawarcia umowy z wybranym przez walne zgromadzenie podmiotem uprawnionym do prowadzenia rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych.

Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r., a nie z dniem 1 stycznia 2021 r. W konsekwencji również do dnia 1 marca 2021 r. stosować się będzie odpowiednio przepisy dotyczące akcji imiennych do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce.

Obecnie zatem harmonogram procesu obligatoryjnej dematerializacji akcji przedstawia się następująco:

Podjęcie uchwały przez walne zgromadzenie o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy lub uchwały o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych

do dnia 30 września 2020 r.

 

Zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy lub zawarcie umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych

 

do dnia 30 września 2020 r.

 

5-krotne wezwanie akcjonariuszy do składania w spółce papierowych dokumentów akcji

pierwsze wezwanie do dnia 30 września 2020 r., następnie kolejne cztery wezwania w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc.

Składanie przez akcjonariuszy papierowych dokumentów akcji w spółce

co do zasady do końca lutego 2021 r.

 

Utrata mocy przez papierowe dokumenty akcji z dniem 1 marca 2021 r.

 

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: biuro@anzensa.pl lub numerem telefonu: +48 515 826 866.

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Dla Akcjonariuszy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz