loader image
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.anzensa.pl, zwanej dalej: Serwisem i zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i inne informacje dotyczące użytkowników ww. Serwisu.

Prywatność użytkowników odwiedzających Serwis jest dla Spółki szczególnie ważna. Dane przekazane przez użytkowników oraz dane gromadzone automatycznie, są wykorzystywane jedynie do celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.

Polityka prywatności została opracowana z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).

Więcej informacji o świadczonych przez nas usługach uzyskasz m.in. za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na naszej stronie internetowej www.anzensa.pl Skontaktowanie się z nami wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem; (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ul. Świętojańska 47/4, 81-391 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000757676, NIP: 5862338828, o kapitale zakładowym 274 939,00 PLN, który został opłacony w całości.

Pozostałe dane kontaktowe:
biuro@anzensa.pl
telefon: +48 515 826 866

Jako Administrator danych określamy cel i sposób przetwarzania Twoich danych osobowych.

2. Jaka jest podstawa przetwarzania danych osobowych?

Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej?

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail oraz inne dane przekazane przez użytkownika. Powyższe dane są za zgodą użytkownika przekazywane do działu dedykowanego do obsługi danego typu spraw bądź zgłoszeń.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie przesłane przez Ciebie za pośrednictwem zamieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego oraz w celu przedstawienia oferty handlowej
 • zawarcia i wykonania umowy w zakresie świadczonych przez nas usług
 • rozpatrzenia zgłoszonych reklamacji i odwołań dotyczących usług świadczonych przez ANZEN S.A.
 • wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • związanym z obsługą klientów i interesantów za pośrednictwem infolinii – Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w postaci nagrania rozmowy
 • prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę oraz do celów przyszłych rekrutacji (o ile wyraziłeś na to zgodę)
 • zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia lub seminarium,
 • podjęciu i prowadzeniu współpracy w zakresie usług świadczonych przez ANZEN S.A.
 • dokonywanie zawiadomień, wezwań i przekazywanie akcjonariuszom Spółki informacji wymaganych przez k.s.h.

Podane dane osobowe będą podlegały profilowaniu, które ma na celu dopasowanie i zaproponowanie nowych usług. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będą weryfikowane przez pracownika bądź współpracownika Administratora.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych w niniejszej Polityce celów, za wyjątkiem numeru telefonu w formularzu kontaktowym, który nie jest niezbędny do realizacji opisanego powyżej celu. Skorzystaj z tej możliwości jeśli taka jest Twoja wola, abyśmy mogli skontaktować się z Tobą telefonicznie.

 

Cel przetwarzania
Podstawa prawna  [Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych, dalej „RODO”]
Czas przetwarzania
Skutek niepodania danych
Umożliwienie kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego w postaci komunikacji z użytkownikiem.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia korespondencji i odpowiedzi na zadane nam pytania.
Do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
Brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie.
Przedstawienie  ofertyprzez podmiot właściwy dla sprawy
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda  Użytkownika na przedstawienie oferty.
Do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w tym celu.
Brak możliwości przedstawienia oferty.
Realizacja zamówień usług i produktów tworzonych lub współtworzonych przez Administratora.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy.
Do czasu zrealizowania umowy.
Brak możliwości realizacji umowy.
Przeprowadzenie procesu rekrutacji
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie danych wymaganych na podstawie Kodeksu pracy;
Art. 6 ust. 1 lit. tj. zgoda, w zakresie pozostałych danych przekazanych w dokumentach rekrutacyjnych oraz w zakresie zgody na przyszłą rekrutację.
Art. 9 ust. 2 lit a w zakresie danych osobowych szczególnej kategorii zawartych w dokumentach rekrutacyjnych
Przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyłonienia kandydata. 1 rok jeżeli kandydat wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji.
Brak możliwości wyłonienia kandydata do pracy.
Udzielenie informacji o usługach świadczonych na rzecz użytkownika na podstawie odrębnej umowy.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie realizacji umowy.
Do czasu zrealizowania umowy.
Brak możliwości realizacji umowy.
Jedno z opisanych wyżej lub inne działanie użytkownika albo Administratora, które może powodować powstanie roszczeń cywilnoprawnych związanych z Serwisem lub oferowanymi usługami lub produktami.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora w postaci ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed potencjalnymi roszczeniami
Dane będą przetwarzane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń zgodnie  kodeksie cywilnym albo zaspokojenia roszczeń.
Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

4. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom odbiorców:

 1. dostawcom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania Twoich danych (występują w charakterze podmiotów przetwarzających) rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, firmy IT
 2. osobom przez nas upoważnionym – nasi pracownicy i współpracownicy, w tym podmioty zajmujące się profesjonalną obsługą prawną, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych w związku z wykonywanymi obowiązkami
 3. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy
 4. uprawnionym organom państwowym, które zwrócą się do nas o udostępnienie Twoich danych.

5. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich?

Przez państwa trzecie należy rozumieć państwa spoza obszaru Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

ANZEN S.A. przekaże Twoje dane osobowe do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeżeli okaże się to niezbędne do wykonania łączącej nas umowy. ANZEN S.A. zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych osobowych.

6. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania danych wskazany w tabeli powyżej może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, w zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych będzie niezbędne do dochodzenia, ustalenia roszczeń bądź obrony przed roszczeniami kierowanymi w stosunku do nas.

7. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, umożliwiamy Ci realizację następujących, przysługujących Ci praw:

 • dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO)
 • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO)
 • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO)
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia, lub (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu albo (c) administrator nie potrzebuje już danych, a osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO)
 • przenoszenia swoich danych osobowych(art. 20 RODO)
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO)
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO)
 • wniesienie skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępnych jest w art. 7 oraz art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

W przypadku skorzystania z przysługujących Ci, wskazanych powyżej praw, prosimy skieruj swój wniosek na adres e-mail: biuro@anzensa.pl lub pisemnie na adres: ANZEN Spółka Akcyjna (81-391), ul. Świętojańska 47/4.

Jednocześnie informujemy, że dla Twojego bezpieczeństwa przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować Cię jako osobę, której dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

Zgłoszone przez Ciebie żądanie rozpatrzymy bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania. W razie potrzeby (z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań) możemy przedłużyć ten termin o kolejne 60 dni. W każdym przypadku w 30 dni od otrzymania żądania, poinformujemy Cię o przedłużeniu terminu jego rozpatrzenia oraz przyczynie przedłużenia.

8. Informacje handlowe

ANZEN S.A. działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia 2020.03.03). Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Odbiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez odwołanie zgody na podstawie przesłanego stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Pliki cookies

a. Polityka plików Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Stronę Internetową (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową).

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:

 • dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze Strony Internetowej.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez naszą Stronę Internetową – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką, Serwis przechowuje zapytania HTTP, które są pobierane automatycznie od użytkowników odwiedzających Serwis (zwane „plikami Cookies”). Informacje zapisane w plikach Cookies, serwer Serwisu Spółki może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Korzystanie z witryny jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie plików Cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. Każdy użytkownik ma możliwość wyłączenia plików Cookies dokonując odpowiedniej konfiguracji przeglądarki.

b. Pliki Cookies zawierają między innymi następujące dane:

 • IP komputera
 • informacja zawarta w plikach cookies lub innych podobnych technologiach
 • dane dotyczące sesji
 • dane przeglądarki internetowej
 • dane dotyczące urządzenia
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie

c. Wykorzystywanie plików Cookies 

Zebrane pliki Cookies są przez ANZEN S.A przechowywane przez czas nieokreślony wyłącznie w celach pomocniczych, służących do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane jedynie osobom upoważnionym do administrowania serwerem Serwisu. Spółka wykorzystuje pliki Cookies wyłącznie w celach statystycznych oraz celem dopasowania zawartości i układu Serwisu do potrzeb odwiedzających ją użytkowników.

d. Dodatkowe informacje:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Polityki lub wprowadzenia nowej Polityki. Zmiana lub wprowadzenie nowej Polityki zostanie podana do Twojej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji w tym zakresie na naszej stronie internetowej www.anzensa.pl

W przypadku wprowadzenia istotnych zmian niniejszej Polityki, możemy poinformować Cię również w drodze wiadomości przesłanej na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

10. Google Analytics

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa „plików cookies” (o których mowa powyżej) w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez „pliki cookie” na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkowników, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn, oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z „plików cookies” wybierając w przeglądarce ustawienia, o których mowa powyżej.

Korzystając z niniejszej witryny internetowej, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie przez Google, dotyczących Państwa danych osobowych w sposób i w celach określonych powyżej.

11. Bezpieczeństwo informacji

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by dane osobowe Użytkownika były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkownika zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne.