loader image

Czym są koszty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego?

Wniesienie pozwu wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych. Mówiącą o nich regulacja prawna można znaleźć w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Ustawa ta określa:

  • zasady i tryb pobierania kosztów sądowych
  • zasady zwrotu kosztów
  • wysokość opłat sądowych
  • zasady zwalniania od kosztów sądowych
  • zasady umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

W toku sprawy koszty opłacane są bezpośrednio przez strony postępowania. Obowiązuje przy tym zasada, że wniesione w toku sprawy opłaty ostatecznie poniesie strona, która przegrała proces. O obowiązku zwrotu kosztów na rzecz strony wygrywającej, decyduje sąd w orzeczeniu kończącym sprawę.

Koszty sądowe

Wysokość opłat sądowych może różnić się w poszczególnych sprawach. Uzależniona jest przede wszystkim od wartości przedmiotu sporu, czyli sumy dochodzonej pozwem. W zależności od wartości przedmiotu sporu kwota opłaty sądowej może wynosić od 30 do 200 000 złotych. Sposób jej naliczania uregulowany został w wymienionej powyżej ustawie. Na przykład, w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, przy wartości przedmiotu sporu wynoszącej ponad 20 000 złotych, pobiera się opłatę stałą w kwocie 1000 złotych.

Do kosztów sądowych zaliczymy również zaliczkę zapłaconą na poczet kosztów sporządzenia opinii przez biegłego sądowego.

 

Koszty postępowania sądowego (koszty procesu)

Koszty postępowania sądowego obejmują wszystkie koszty, które strona zobowiązana jest ponieść w trakcie procesu. Składają się na nie:

  • opisane wyżej koszty sądowe
  • opłaty kancelaryjne, czyli opłaty za wydanie przez sąd poświadczonych odpisów, wypisów lub wyciągów, zaświadczeń, zapisu dźwięku i obrazu z posiedzenia sądu, odpisu orzeczenia z klauzulą wykonalności itd.
  • koszty związane z reprezentowaniem strony przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego.

 

Koszty zastępstwa procesowego

Strona postępowania, która była reprezentowana przez radcę prawnego czy adwokata, może w toku postępowania żądać zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Wysokość kosztów, o których zwrot możemy wnosić, uzależniona jest w większości przypadków od wartości przedmiotu sporu. Zgodnie z ogólną zasadą, o której była już mowa, koszty te ponosi podmiot przegrywający spór.

Zobacz także

Kontakt

Jesteśmy do Waszej dyspozycji

Podaj numer -

Oddzwonimy

+48 515 826 866

INFOLINIA: pon.-pt. 8:00-18:00, sob. 8:00-16:00

Czym są koszty sądowe, koszty postępowania sądowego oraz koszty zastępstwa procesowego?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu danych osobowych przez ANZEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni do celów korespondencyjnych i udzielenia mi odpowiedzi na zadane pytania.

oraz